- سازمان تامین اجتماعی - سازمان خدمات درمانی

میکروب شناسی

بخش های آزمایشگاه