- سازمان تامین اجتماعی - سازمان خدمات درمانی

ساعات کاری

.Shabestari Lab

شنبه الی چهارشنبه  : 7 صبح الی 20 

پنج شنبه : 7 صبح الی 19