- سازمان تامین اجتماعی - سازمان خدمات درمانی

آزمایشات

Lactate (Acid Lactic)

نام روش اندازه گیری
Turbidometry
نوع نمونه
CSF
حجم نمونه
0.5
نگهداری نمونه
'2-8
حمل و نقل نمونه
زنجيره سرد
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
درلوله استریل
مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
24h