- سازمان تامین اجتماعی - سازمان خدمات درمانی

آزمایشات

Na=Sodium

نام روش اندازه گیری
ISE
نام های مشابه
سديم خون
نوع نمونه
Serum
حجم نمونه
0.2
نگهداری نمونه
'2-8
حمل و نقل نمونه
زنجیره سرد
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
ND
مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
24H