- سازمان تامین اجتماعی - سازمان خدمات درمانی

آزمایشات

IgA

نام روش اندازه گیری
Turbidometry
نام های مشابه
ایمیونوگلوبولین ها- - IgGAM
نوع نمونه
Serum
حجم نمونه
0.2
نگهداری نمونه
'2-8
حمل و نقل نمونه
زنجيره سرد
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
ND
مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
2d